UTKU MÜŞAVİRLİK

SMMM.Tufan UTKU

Faydalı Bilgiler
Gelir Vergisi Kanunu 193
İş Kanunu 4857
KDV 3065
SGK Uygulamaları
Vergi Usül Kanunu 213
Ticaret Kanunu 6102

YMM lerin Durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

(Mükellef Hakları ve İletişim Bölümü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.99.16.01/01 2008-3568-MUK-53 10.11.08/32521

 

Konu : 5 milyar TL iade sınırını aşmayan

Dönemlere ilişkin mahsuben Katma

Değer Vergisi İadesi YMM Raporlarının

Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporlarını

Düzenleyen YMM firmaları dışında başka bir

Yeminli Mali Müşavir tarafından incelenmesinin

Mümkün olup olmadığı

 

 

…………..

 

 

İlgi: /10/2008 tarih ve sayılı dilekçiniz.

 

 

İlgi dilekçenizde; her türlü elektronik eşyanın ve her türlü tüketim sarf malzemesinin ithali,yurt içinden satın alınması pazarlanması ve ihracatı işi ile iştigal eden şirketinizin 2004,2005,2006,2007,2008,yıllarına ilişkin çeşitli dönemler için Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesi kapsamında doğan iade edilecek katma değer vergilerini mahsup yoluyla iade talep ettiği,

 

Katma değer vergisi iade alacaklarını düzenli olarak diğer vergi borçlarına mahsuben iade alan mükelleflerin 1999/2 Sıra Numaralı Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi doğrultusunda her yıla ait bir dönemlerinin vergi idaresi veya yeminli mali müşavirler tarafından incelenmesi ve rapora bağlanması gerektiğinden, şirketinizin katma değer vergisi iadesi talep edilen dönemlere ilişkin olarak her 12 dönemde bir dönem için yeminli mali müşavirlik hizmetinden yararlanmayı düşündüğü,

 

Ancak, 2004.2005.2006.2007 ve 2008 yıllarında farklı Yeminli Mali Müşavirlerle “Tam Tasdik Sözleşmesi” düzenlemiş olmanız nedeniyle 3568 sayılı Kanunun 20 Sıra Numaralı Genel Tebliğinin A-1 maddesi kapsamında belirlenmiş olan 5 milyar TL iade sınırını aşmayan dönemlere ilişkin mahsuben Katma Değer Vergisi İadesi YMM Raporlarının Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporlarını düzenleyen YMM firmaları dışında başka bir Yeminli Mali Müşavir tarafından incelenmesinin mümkün olup olmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca ihracat istisnası kapsamında yapılan işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılmayan kısmı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca belirtilen esaslar çerçevesinde mükelleflere iade edilmektedir.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca yayımlanan 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile katma değer vergisi iade taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar açıklanmış olup, mahsup yoluyla iade talepleri ve 4.000.-YTL’yi aşmayan nakden iade taleplerinin genel olarak inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirileceği hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

 

Her ne kadar anılan tebliğde mahsuben iadenin ve belli bir limite kadar nakden iadenin teminatsız ve inceleme raporsuz olarak yapılacağı belirtilmiş ise de, bu şekilde 12 dönem katma değer vergisi iadesinden yararlanan mükellefler 1999/2 Sıra Numaralı Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesindeki açıklamalar çerçevesinde sözkonusu dönemlerden herhangi biri için incelemeye sevk edilmektedir.12 dönem tamamlanmadan Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu veya Bakanlığımız merkez ve taşra denetim elemanlarınca herhangi bir vergilendirme dönemi için olumlu iade raporu düzenlenmiş olması halinde 12 dönemlik periyot, bu dönemden sonra yeniden başlatılmaktadır.

 

Diğer taraftan 20 Seri Numaralı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin A-1 bölümünde; hangi döneme ait olursa olsun; 18 sıra numaralı Genel Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilecektir.

 

Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflere ait 5.000.-YTL’yi aşmayan katma değer vergisi iadeleri ise her hangi bir Yeminli Mali Müşavir tasdiki raporuna istinaden yapılabilecektir, açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilahare, 02/03/2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29 Seri Numaralı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin (3) bölümünde ise; Yeminli mali müşavirlerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin KDV iade talepleri bu yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarına dayanılarak yerine getirilmektedir. Bu mükelleflerin varsa tam tasdik sözleşmesinin düzenlendiği yıldan önceki dönemlere ilişkin KDV iadeleri de anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tasdik raporları ile yapılabilecektir. Önceki yıllarda mükellefin bir başka yeminli mali müşavir ile süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olması ve tasdik raporunun yazılarak süresinde vergi dairesine verilmiş olması kaydıyla (rapor teslim süresinin henüz dolmadığı durumlarda bu şart aranmayacaktır.) o döneme ilişkin iade raporlarının anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmesi de mümkündür. Örneğin, 2001 yılında yeminli mali müşavir (A) ile süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen bir mükellef Haziran 2000 dönemine ilişkin KDV iadesini 2001 yılında almak istediği taktirde bu iadeye ilişkin KDV iadesi tasdik raporu yeminli mali müşavir (A) tarafından düzenlenebilecektir. Mükellef 2000 yılında yeminli mali müşavir (Y) ile süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş ve buna ilişkin tasdik raporu düzenlenerek süresinde vergi dairesine teslim edilmiş ise söz konusu KDV iade raporunun yeminli mali müşavir (Y) tarafından düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır, açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre; şirketiniz 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 dönemlerinde Yeminli Mali Müşavirlerle süresinde kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş olduğundan, katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeniz halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilecektir.

 

Şu kadar ki; tam tasdik sözleşmesinin düzenlendiği yıldan önceki dönemlere ilişkin KDV iadeleri, iade talep edilen dönemde tam tasdik sözleşmesi düzenlenen yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tasdik raporları ile de yapılabilecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 1°
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.50773.5218
Euro3.77373.7889
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret69361